Zarządzenie dni wolne

Zarządzenie nr 4/2018/2019
Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przylesiu
z dnia 27.09.2018 r.
w sprawie  wprowadzenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć lekcyjnych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r
w sprawie organizacji roku szkolnego
Dyrektor PZSP w Przylesiu po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:
§ 1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym
2018/2019 w dniach
2 XI
10 IV
11-12 IV
29 IV
30 IV
2 V

§  2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września 2018 r. o ustalonych terminach dni wolnych  oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice  zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.
§  3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.