Rok 2011/2012

 • Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX

  • 13 marca 2018

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Od marca 2012 roku do czerwca 2013 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Olszanka”.

  Dodatkowe zajęcia, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obejmują:
  -> zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  -> zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  -> zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
  -> zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  -> zajęcia recytatorsko – teatralne;

  Celem głównym projektu jest:
  wyeliminowanie barier oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów i uczennic poprzez wsparcie w okresie realizacji projektu, indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych .funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka tj. Szkoła Podstawowa w Jankowicach Wielkich Szkoła Podstawowa w Olszance i Szkoła Podstawowa w Przylesiu, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

  Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:
  -> Zapewnienie dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu;
  -> Stworzenie warunków w szkole objętej wsparciem umożliwienie i wspomaganie indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami poprzez wyposażenie szkół w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.
  -> zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u co najmniej 50% uczniów/uczennic kl. I-III

  W ramach Projektu szkoła doposażona zostanie w pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć w ramach indywidualizacji nauczania i wychowania, prowadzonych zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III szkoły podstawowej. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją;