Zarządzenie dni wolne

Uchwała nr 3 B/19
Rady Pedagogicznej PZSP w Przylesiu
z dnia 28.08.2019
w sprawie wyrażenie opinii odnośnie ustalenia
dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/20

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dn. 11 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. poz 1603)
uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Dni wolne:
31 X ( czwartek )
2-3 stycznia ( czwartek, piątek )
21-22-23 kwietnia ( wtorek, środa, czwartek ) – egzamin 8-klasisty
24 kwietnia (piątek)
12 czerwca ( piątek )

§ 2
Wychowawców klas zobowiązuje się do poinformowania uczniów oraz rodziców o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których mowa w & 1

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi PZSP w Przylesiu

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.