„Odkrywcy Sekretów Nauki”

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.
Głównym założeniem projektu jest:

    • zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej;
    • wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego;
    • wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej  i przyszłej orientacji zawodowej;
    • wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków  w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania;
    • doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.