Rok 2014/2015

 • Wyprawka szkolna 2014/2015

  • 13 sierpnia 2018

  Dyrektor PZSP w Przylesie informuje o warunkach udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2014/2015”

  Dofinansowaniem do zakupu podręczników szkolnym w roku szkolnym 2014/2015 będą objęci:

  1. uczniowie klas II, III, VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie;

  2. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać do w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

  Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły.

  Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu będzie wynosić:
  225 zł – dla uczniów klas II lub III szkoły podstawowej;
  325 zł – dla uczniów klas VIoraz dla niepełnosprawnych uczniów
  klas IV-VI szkoły podstawowej;
  350zł – dla uczniów niepełnosprawnych (również zespół Aspergera) gimnazjum

  Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) do wysokości wartości pomocy.

  W przypadku korzystania rodziny ze świadczeń rodzinnych, wystarczy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

  Termin składania wniosków do 4 września 2014 r.

  Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły.